Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

www.openwarsaw.pl

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

  1. Niniejszy regulamin („Regulamin”) określa zasady świadczenia usług w serwisie internetowym www.openwarsaw.pl.

  2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu zobowiązany jest do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Rozpoczęcie korzystania z Usług niewymagających zarejestrowania jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu. W przypadku Usług wymagających zarejestrowania, dokonanie rejestracji w Serwisie jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.

  3. Operator, nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin w systemie teleinformatycznym, a także w sposób umożliwiający jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.

  4. Od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług, każdy z Użytkowników zobowiązany jest do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu.

 1. DEFINICJE

  1. Operator – Black Ink Group spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 2 lok. 31, 00-020 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000412256, NIP 1132853786, REGON 146019845, kapitał zakładowy 5.000 złotych.

  2. Partner – osoba fizyczna, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która zamieszcza ogłoszenia za pośrednictwem Serwisu.

  3. Ogłoszenie – ogłoszenie Partnera zamieszczane przez niego w Serwisie dotyczące wydarzeń mających miejsce w Warszawie jak np. wydarzeń kulturalnych, kulinarnych oraz artystycznych.

  4. Użytkownicy – Partnerzy oraz osoby korzystające z Serwisu,

  5. Serwis – portal internetowy prowadzony pod adresem www.openwarsaw.pl,

  6. Umowa – umowa pomiędzy Operatorem i Partnerem dotycząca promocji ogłoszeń zamieszczanych przez Partnera w Serwisie,

  7. Regulamin – niniejszy dokument.

 1. WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

  1. Użytkownicy powinni spełniać następujące wymagania techniczne w celu korzystania z Serwisu:

   1. połączenie z siecią Internet;

   2. zainstalowana przeglądarka internetowa Internet Explorer 8.0, Chrome 2.0, Safari 5, Mozilla Firefox 15, Opera 11 lub ich nowsze wersje);

   3. posiadanie i podanie adresu e-mail.

  2. Operator zapewnia techniczną platformę umożliwiającą umieszczenie w Serwisie Ogłoszenia przez Partnerów.

  3. Akceptując Regulamin Partner zawiera z Operatorem Umowę o świadczenie usług drogą elektronicznych określonych w pkt 3.5 Regulaminu.

  4. Operator dokłada wszelkich starań, aby informacje prezentowane w Ogłoszeniach Partnerów, były aktualne, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za udostępnione przez Partnera informacji nieprawdziwych lub nieaktualnych.

  5. Operator zobowiązuje się do promowania Ogłoszeń Partnera zamieszczonych w Serwisie w swoich kanałach internetowych, promowania lokalu Partnera jako lokalu partnerskiego Open Warsaw, promowania rabatów udzielanych przez Partnera użytkownikom Serwisu

  6. Korzystanie z Serwisu przez Partnerów jest odpłatne na zasadach określonych w Regulaminie oraz w cenniku i ofercie pod adresem internetowym http://openwarsaw.pl/dodaj-wydarzenie/.

  7. Partner może dokonać zapłaty za umieszczenie Ogłoszenia w Serwisie za pośrednictwem systemu płatności internetowych DotPay.

  8. Wszystkie ceny podane w Serwisie zawierają podatek VAT.

 2. REJESTRACJA

  1. Treść umieszczoną w Serwisie przez Partnera można przeglądać bez uprzedniej rejestracji.

  2. W celu korzystania z Serwisu polegającego na dodaniu ogłoszenia przez Partnera wymagane jest wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego umieszczonego w Serwisie i założenia konta oraz zaakceptowania Regulaminu. Partner może dokonać rejestracji również za pośrednictwem portalu Facebook.

  3. Wysyłając formularz rejestracyjny Partner oświadcza, że:

   1. podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym i nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;

   2. jest uprawniony do zawarcia Umowy;

   3. zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.

  4. Dokonując rejestracji Partner może udzielić zgody na przetwarzanie jego danych osobowych w celach marketingowych lub w celach handlowych przez Operatora.

 1. KONTO UŻYTKOWNIKA

  1. Operator po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Partnera w ramach Serwisu unikalne konto o nazwie wybranej przez Partnera.

  2. Operator może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie, a utworzone już konto w każdej chwili usunąć, jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu lub jeżeli poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacje, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Operatora.

  3. Partner uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła dostępu. Partner zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

 1. PRAWA I OBOWIĄZKI

  1. Operator zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego utrzymywania Serwisu w celu korzystania przez niego przez Użytkowników

  2. Operator zastrzega sobie ponadto prawo do:

   1. przejściowego zaprzestania utrzymywania Serwisu ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu;

   2. wysyłania na adresy poczty elektronicznej Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem Serwisu;

   3. zablokowania dostępu do zasobów Użytkownikom, których konto zawiera treści erotyczne, pornograficzne, zawiera nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy;

   4. zaprzestania świadczenia usług i usunięcia konta Partnera w Serwisie w razie nieprzestrzegania przez niego Regulaminu;

  3. Operator zastrzega sobie prawo do usunięcia Ogłoszenia Partnera w przypadku gdy jest ona niezgodna z postanowieniami Regulaminu.

  4. Zakazane jest dostarczanie przez Partnera treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami oraz naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Operatora

 1. RABATY

  1. Operator przewiduje możliwość przyznawania kodów rabatowych do wykorzystania w Serwisie.

  2. Przyznane kody rabatowe upoważniać będą do określonej zniżki, zgodnie z zamieszczanymi w Serwisie zasadami danej akcji, w ramach której kody rabatowe będą przyznawane.

  3. Partner, któremu przyznano kody zobowiązuje się nie dokonywać zbycia, darowania ani jakiegokolwiek innego rozporządzenia przyznanym kodem rabatowym na rzecz innej osoby lub jakiegokolwiek innego podmiotu.

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ

  1. Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

   1. jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Serwisu w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;

   2. bezpośrednio lub pośrednio związane z Serwisem informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkowników;

   3. utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria oprogramowania) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Operatora (działanie osób trzecich);

   4. szkody wynikłe na skutek braku ciągłości działania Serwisu;

   5. podanie przez Partnera nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta;

   6. inne przypadki nieprzestrzegania przez Użytkownika warunków niniejszego Regulaminu.

   7. Działalność Usługodawców.

  2. Operator nie odpowiada za zobowiązania wynikające z zawartej między Partnerem a innym Użytkownikiem umowy, w tym za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie tej umowy w tym także za wyrządzone przez nich szkody w związku z jej wykonywaniem.

 1. REKLAMACJE

  1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje dotyczące realizacji usług świadczonych przez Operatora.

  2. Reklamacje, o których mowa w pkt 9.1. Regulaminu mogą dotyczyć jakości wykonanej usługi przez Operatora

  3. W przypadku określonym w pkt 9.1. Regulaminu, reklamację należy złożyć za pośrednictwem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie.

  4. Reklamacja winna zawierać w szczególności:

   1. oznaczenie Użytkownika;

   2. przedmiot reklamacji;

   3. opis okoliczności uzasadniających złożenie reklamacji.

  5. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

 1. DANE OSOBOWE I WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

  1. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2015, poz. 2135) Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Operatora danych osobowych przekazanych w formularzu rejestracyjnym oraz danych zaktualizowanych podczas korzystania z Serwisu w celu zrealizowania Usługi świadczonej przez Serwis.

  2. Operator przetwarza dane osobowe zgodnie z Polityka prywatności zamieszczoną w Serwisie.

  3. Użytkownicy akceptując Regulamin mogą wyrazić zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych w celach marketingowych oraz w celach handlowych.

  4. Użytkownicy akceptując Regulamin mogą wyrazić zgodę na wykorzystanie ich danych osobowych w celu wysyłki newslettera.

  5. Partner akceptując Regulamin wyrażają zgodę na użycie przez Operatora materiałów umieszczonych w ich ofertach w celach marketingowych dotyczących Operatora. Partnerzy wyrażają zgodę na użycie w szczególności zdjęć, opisów wydarzeń oraz materiałów filmowych Partnerów w celu promocji przez Operatora Ogłoszeń.

 1. ROZWIĄZYWANIE SPORÓW

  1. Wszelkie spory pomiędzy Użytkownikami a Operatorem będą rozstrzygane polubownie.

  2. W przypadku braku porozumienia w terminie 60 dni od powstania sporu, może zostać on poddany pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Operatora.

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 08.12.2016 r.

  2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od poinformowania Użytkowników droga elektroniczną o wprowadzonych zmianach.

  3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.